Студентські наукові гуртки

КУРС МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Діяльність гуртка “Я – магістрант” та “Хочу стати магістром”  базується на наукових інтересах, пов’язаних з дослідженням проблем теорії і практики бухгалтерського обліку (організація бухгалтерського обліку і контролю в корпораціях, соціально орієнтований облік, бухгалтерський облік екологічної діяльності, організація внутрішнього контролю, управлінський облік та бюджетування, бухгалтерський облік в умовах інфляційних процесів, організація і методика економічного аналізу) під науковим керівництвом д.е.н., професора Ф.Ф. Бутинця.

Дослідження проводяться на основі використання інформаційної бази Житомирської наукової бухгалтерської школи, а також фондів Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського шляхом опрацювання вітчизняних та зарубіжних літературних джерел з 1494 р. до сьогодення. Періодично проводяться читання, наукові дискусії, наукові семінари, а також відкриті слухання магістрів для виокремлення існуючих проблемних питань у напрямах досліджень та пошуку шляхів їх вирішення, обговорення перспективних методологічних напрямів подальших досліджень, покращення структури кваліфікаційних робіт.

Студенти-магістранти напряму підготовки “Облік і аудит” активно залучаються до участі в наукових та науково-практичних конференціях (зокрема, тих, які проводяться на базі ЖДТУ), беруть участь в студентських олімпіадах з бухгалтерського обліку та аудиту, найбільш талановиті відвідують наукові бібліотеки України, Білорусі, Польщі тощо.

Студенти п’ятого курсу проходять стажування на кафедрі, вичитують наукові тексти, беруть участь у підготовці методичних матеріалів для проведення лекційних та семінарських занять, перевірка контрольних робіт, участь у перевірці звітів з переддипломної практики та захисті цих звітів, готуються до самостійної викладацької роботи, проводять наукові дослідження, захищають магістерську роботу.

При підготовці магістрів значна увага приділяється проведенню науково-дослідної роботи, активізації проведення фундаментальних та пошукових досліджень з пріоритетних напрямів економічної науки економічного спрямування. Для проведення науково-дослідної роботи на кафедрі створена потужна інформаційні база, яка дозволяє виконувати дослідження та здійснювати обробку даних на високому науково-методичному та статистичному рівнях. Крім того, навчаючись на старших курсах, студенти-співробітники кафедри мають змогу опублікувати у фаховому виданні університету “Вісник ЖДТУ. Економічні науки” 1-2 наукові статті за результатами проведених досліджень.

Результатом роботи в гуртку є написана та захищена на високому рівні магістерська робота кожним студентом, який здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”, а для підготовчої групи – бакалаврська робота, що написана відповідно до вимог, що висуваються до магістерської роботи.

ТЕМАТИЧНІ НАУКОВІ ГУРТКИ

Гурток “Наука для початківців” функціонує в межах курсу “Основи наукових досліджень”. Вивчення курсу “Основи наукових досліджень” робочими навчальними планами передбачено в VІІ-VІІІ семестрах (1, 2, 3 чверті), коли студенти пишуть бакалаврську роботу. Викладання такої дисципліни у вказаний період, перш за все, дозволяє ефективно використовувати теоретичні знання щодо порядку проведення наукових досліджень в процесі написання бакалаврської роботи, а також контролювати хід її виконання з точки зору дотримання методології наукових досліджень.

Така практика впровадження  порядок навчання дозволяє виконати роботу на основі елементів наукових досліджень.

Наукові гуртки “Екскурс в облікове минуле” та “Світовий обліковий досвід” для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст” або “Магістр”, проводяться на базі навчальних дисциплін: “Історія бухгалтерського обліку”, “Облік у зарубіжних країнах”, семінарські заняття з яких проходять у формі наукових дискусій, що дозволяє сформувати та в подальшому розвинути світогляд студентів, що здобувають освітньо-професійний рівень магістра або спеціаліста, більш глибоко пізнати бухгалтерську професію, зрозуміти сучасний стан бухгалтерського обліку та визначити можливі напрями розвитку, навчити формувати пропозиції щодо удосконалення бухгалтерського обліку, зрозуміти його міжнародне значення, здійснити порівняння обліку в Україні та інших країнах світу, виявити переваги та недоліки національної системи обліку.

Робота гуртка “Екскурс в облікове минуле” здійснюється в межах ознайомлення студентів із передовими дослідженнями в сфері історії бухгалтерського обліку. Залучаються ресурси інформаційної бази кафедри, студенти мають змогу опрацювати та ознайомитися із джерелами кінця ХІХ-ІІ половини ХХ ст. Акцентується увага на особистому внеску видатних вчених національних облікових шкіл у формування науки про бухгалтерський облік. Студенти вчаться аналізувати історичний досвід, здійснюють ретроспективний аналіз наукових поглядів на специфіки розвитку об’єкта власних досліджень у магістерській або дипломній роботах із врахуванням економічних чинників на бухгалтерський облік; вчаться здійснювати періодизацію розвитку за різними критеріями.

Робота гуртка “Світовий обліковий досвід” ведеться двома мовами: українською та англійською; дискусії щодо проблемних питань зі стандартизації обліку та впровадження міжнародних стандартів проводяться англійською мовою. У рамках цього наукового гуртка студенти акцентують увагу на особливостях бухгалтерського обліку, аналізу і контролю, переважно в країнах, чия мова поглиблено вивчається на факультеті: Польщі, Чехії, Великобританії, США, Болгарії тощо. При проведенні наукових досліджень з даного напряму студенти опрацьовують оригінальну літературу бібліотеки Житомирської наукової бухгалтерської школи, широко використовують Інтернет джерела.

Студія “Аудитор”. Навчання за цим проектом забезпечує кафедри, які мають практикуючих сертифікованих аудиторів з розрахунку один аудитор на двох студентів, зокрема:

 • кафедри бухгалтерського обліку – 8 аудиторів;
 • кафедри аналізу і статистики – 1 аудитор;
 • кафедри господарського і фінансового контролю – 3 аудитори;
 • кафедри фундаментальних економічних дисциплін – 1 аудитор.

Основною формою навчання є виробнича практика на аудиторській фірмі, де студент отримує навики, починаючи з групування документів, їх формальної та арифметичної перевірки, закінчуючи складанням проекту аудиторського висновку. Під час виробничої практики студент має змогу надавати безкоштовні консультації для підприємців. Під час навчання студенти оволодівають практичними навиками при наданні аудиторських послуг та здійсненні аудиту, а також необхідними знаннями для підготовки до складання іспиту на сертифікат аудитора.

Процес навчання організований таким чином, щоб розвиток логічних здібностей здійснювався паралельно з розвитком психологічних та творчих. Таким чином, залучення студентів до процесу аудиту наближає їх до застосування набутих знань на практиці, розширює професійний світогляд і бухгалтерське мислення.

Студію Головний бухгалтер” створено з метою забезпечення відповідності компетентності випускників кафедри вимогам, що висуваються до посади головного бухгалтера при їх влаштуванні на роботу. Професійна підготовка бухгалтерів повинна передбачати поєднання отриманих глибоких теоретичних знань з набуттям і закріпленням навиків на практиці.

Для наближення до умов практичної діяльності студенти на заняттях в гуртку розглядають нестандартні та проблемні ситуації з податкового законодавства, особливості ведення бухгалтерського обліку підприємств різних сфер економічної діяльності, що забезпечує формування відповідних навиків та вмінь оформити у бухгалтерському обліку операцію від її задуму до обчислення кінцевого фінансового результату, а також прогнозування економічних наслідків при її здійсненні.

Навчання забезпечують викладачі-практики, головні бухгалтери підприємств, співробітники контролюючих органів, судді з господарських справ, сертифіковані бухгалтери і аудитори, банківські працівники, директори підприємств.

Проект дасть змогу звести до мінімуму час, необхідний для адаптації молодого спеціаліста на робочому місці, а також збільшити можливості професійної мобільності випускника.

ГУРТКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Гуртки з поглибленого вивчення іноземних мов

На кафедрах бухгалтерського обліку, аналізу і статистики, господарського і фінансового контролю, фундаментальних економічних дисциплін, починаючи з 2005 р., проводиться поглиблене вивчення професорсько-викладацьким складом та студентами іноземних мов за професійним спрямуванням. Створення груп з поглибленого вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням дозволяє:

 • отримати можливості використовувати іншомовні першоджерела при написанні наукових праць (в т.ч.: курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт, підготовці наукових статей та тез доповідей) студентами, аспірантами, здобувачами та викладачами кафедр, отримати інформацію щодо наукових здобутків та розробок зарубіжних колег для аналізу та порівняння вітчизняного та закордонного досвіду при написанні дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук;
 • набути навиків ділового листування та налагодження зв’язків з науковцями з зарубіжних країн для участі у спільних наукових та освітніх проектах;
 • оволодіти на належному рівні професійною мовою для участі у міжнародних конференціях, семінарах, конгресах тощо.

У 2011 н.р. на кафедрі бухгалтерського обліку, аналізу і статистики, господарського і фінансового контролю, фундаментальних економічних дисциплін викладачами здійснюється викладання студентам ОФФ 6 іноземних мов: англійської, польської, болгарської, чеської, угорської та румунської. З метою спрощення організації навчального процесу та контролю знань студентів групи І-го курсу сформовано за напрямами вивчення мов, які обиралися студентами самостійно.

 1. Англійська мова. Англійську мову за професійним спрямуванням вивчають студенти 1-4 курсів та факультативно студенти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”.

  І курс (група ОА-72), ІІ курс (група ОА-68), ІІІ курс (група ОА-64) та ІV курс (група ОА-59) – пари з фахової англійської мови є обов’язковими відповідно до навчальних планів спеціальності “Облік і аудит”, курс передбачає вивчення як базових економічних дисциплін, так і облікових, опанування яких відбувається паралельно українською та англійською мовами. Крім того, додатково проводяться факультативні заняття і для студентів інших груп, які мають бажання вивчати фахову англійську мову.

  У червні 2011 р. обліково-фінансовим факультетом (нині – Інститут обліку і фінансів) вперше здійснено випуск бакалаврів з обліку і аудиту зі знанням іноземної (англійської) мови.

  Студенти ІV-го курсу та студенти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”, “Магістр” мають можливість використовувати першоджерела (монографії, наукові публікації у фахових журналах, навчальні посібники) англійською мовою, а також презентувати основні результати своїх наукових досліджень, бакалаврської, дипломної (магістерської) роботи англійською мовою.

 2. Польська мова. Вивчення польської мови студентами ЖДТУ започатковано у 2003 р. на блоках з польської мови. Сьогодні польську мову вивчають студенти І-V курсів.

  Студенти І-ІV курсів (групи ОА-73, ОА-69, ОА-65, ОА-60 відповідно) вивчають польську мову за професійним спрямуванням, яка є обов’язковою відповідно до навчальних планів спеціальності “Облік і аудит”. Курс передбачає вивчення базових економічних дисциплін. На другому курсі студенти групи ОА-65 починають також вивчати і теорію бухгалтерського обліку, оволодівають основною обліковою термінологією польською мовою. Крім того, студенти групи ОА-60 факультативно вивчають бухгалтерський фінансовий облік польською мовою. Відповідальні – доц. О.М. Глущук та доц. К.П. Боримська.

  Студенти ІV курсу працюють із науковими виданнями польською мовою в межах проведення занять з фахової іноземної мови та факультативів для написання бакалаврських робіт.

  Студенти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” (як правило, 2 чол. на рік), проходять стажування протягом 2-3 тижнів у вищих навчальних закладах Польщі (Академія Економічна у Кракові, Академія Економічна у Вроцлаві, Вища школа обліку і фінансів в Сопоті, Вища школа управління в Легниці, Вища школа підприємництва і управління у Варшаві), про що свідчать відповідні сертифікати.

 3. Чеська, болгарська, угорська та румунська мови. Чеська, болгарська, угорська та румунська мови вивчаються студентами 1-4 курсів спеціальності “Облік і аудит” факультативно в позаурочний час. Заняття проводяться двічі на тиждень за розробленими робочими програмами.

  Станом на 01.12.2011 р. болгарську мову вивчають 25 осіб, чеську – 30, угорську – 12, румунську – 12.

Для проведення наукових досліджень студенти, аспірати та викладачі, які вивчають іноземні мови, мають доступ до іноземних джерел бібліотеки кафедри, яких нараховується понад 1100 одиниць, в тому числі підручників, навчальних посібників та довідкової літератури з бухгалтерського обліку, контролю та аудиту, фінансів, економіки. Найбільшою є база англомовної літератури, яка налічує понад 500 книг (серед них підручники, навчальні посібники, розмовники, а також гордість нашої бібліотеки – наукова періодична література англійською мовою “Journal of Accountancy”, “Issues in Accounting Education”, “The Accounting Review”; праці з теорії бухгалтерського обліку, фінансового та управлінського обліку, економіки англійською мовою, матеріали міжнародних конференцій).

Студенти під керівництвом викладачів здійснюється постановку вистав та сценок англійською, болгарською, польською, чеською, румунською та угорською мовами.

Факультативні заняття на кафедрі проводяться викладачами кафедри бухгалтерського обліку і контролю, які пройшли стажування у вищих навчальних закладах зарубіжних країн, зокрема Польщі, Болгарії, Чехії, Великобританії, Шотландії, про що засвідчують відповідні сертифікати.

Для викладачів, аспірантів та магістрів окремо проводять заняття із зазначених іноземних мов фахового спрямування, які присвячені розгляду проблемних питань у сфері бізнесу, економіки, бухгалтерського обліку та аудиту зокрема, двічі на тиждень (при цьому групи поділяються на два рівні складності: початковий рівень та підвищений).

Гурток “Бухгалтер і комп’ютер”. Студенти першого-п’ятого курсів, які на початку навчання у вищому навчальному закладі виявили здібності до науково-дослідної роботи та зацікавленість до певних навчальних дисциплін, мають змогу працювати в науковому гуртку при комп’ютерному класі. Робота зі студентами проводиться у позанавчальний час під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри.

Студенти першого курсу оволодівають основними комп’ютерними програмами (текстові та графічні редактори), закріплюють знання з орфографії, граматики та пунктуації української, російської, англійської, польської, болгарської, німецької, французької, чеської, угорської та румунської мов, вивчають економічні терміни.

На другому курсі студенти, оволодівши знаннями з теорії (основ) обліку, починають працювати з інформаційною базою та електронними джерелами бібліотеки кафедри.

На третьому та четвертому курсах студенти більш поглиблено вивчають облікові дисципліни, знайомляться з основами наукових досліджень. Вони допомагають студентам молодших курсів у вивченні облікових дисциплін, а також беруть участь у розробці наскрізних завдань, які можна виконати за допомогою бухгалтерських комп’ютерних програм (“1С: Бухгалтерія”, “Парус-Бухгалтерія”).